ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! A www.asvanyparna.hu internetes oldal üzemeltetője Marsi Enikő e.v. (továbbiakban Eladó) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Midinette Ásványpárna valamennyi elérhető és megvásárolható termékére érvényesek. A honlap használatával Ön, mint vásárló (továbbiakban Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

1. ELADÓ ADATAI
Név: Marsi Enikő e.v.
Székhely: 6723 Szeged, Tápai u. 7. II/4.
Nyilvántartási szám: 34555696
Adószám: 66382360126
Számlavezető pénzforgalmi intézet: Raiffeisen Bank
Pénzforgalmi számla száma: 12067204-01711182-00100006
Szerződés nyelve: magyar
Telefonszám: +36 70 623 5965
E-mail: info@asvanyparna.hu
Honlap: www.asvanyparna.hu

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni. A Vásárló a termékkínálatból a honlap felületén bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, rendelését leadhatja. A megrendelés akkor tekinthető megtörténtnek, ha a megerősítést követően a Vásárló visszaigazoló e-mail-t kap a rendelés befogadásáról.

3. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS, SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
Miután a Vásárló elküldte megrendelését, ezt követően legkésőbb 72 órán belül, e-mailben az Eladó visszaigazolja a Vásárlónak, mely email megerősíti, hogy az Eladó megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Ez a visszaigazolás nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett az Eladóhoz. Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell az Eladó felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt az Eladó akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés tartalmazza – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. ÁRAK
Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t. Az árak tájékoztató jellegűek Az Eladó a honlapon közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja. A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával száll át a Vásárlóra. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet. Az Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK
A Vásárló a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton átutalással (eladói számlaszám: 12067204-01711182-00100006) a megrendelés leadásakor teljesítheti. Az Eladó részteljesítést nem fogad el. Eladó a megrendelés teljesítését abban az esetben kezdi meg, ha
az áru vételára és szállítási költsége beérkezett az Eladó bankszámlájára. Személyes átvétel esetén készpénzzel történő fizetés is lehetésges.

6. SIKERTELEN KÉZBESÍTÉS ESETÉN
Általános kiszállítási határidőnél a szállító egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.

7. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

8. JOGFENNTARTÁS, TULAJDONJOGI KIKÖTÉS
Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Vásárlót terheli. Az Eladó a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el.

9. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK
A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vásárlót terhelik, ezek összege a megrendelt áru mennyisége és súlya továbbá a választott szállítási mód és a rendelés helyének függvényében változik. A honlapon megrendelt termékeket Magyarország egész területén házhoz szállítjuk. A házhozszállítás postacsomaggal történik, ennek díja és feltételei a mindenkor érvényes postai díjszabásnak megfelelő.

10. A VÁSÁRLÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
Az elállás joga Vásárló a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 munkanapon belül – figyelemmel a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) kormányrendelet 4. §-ára – indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a Vásárló nevének feltüntetésével Vásárló saját költségén kell az Eladó címére (Marsi Enikő 6723 Szeged, Dankó Pista u. 7. II/6) visszajuttatnia. Eladó a Vásárló által kifizetett vételárat az elállást követő harminc napon belül visszatéríti. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Vásárlónak kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Eladó a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart. Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vásárló a csomagot átvette.
Vásárló rendelését egyszerűen, kötelezettség nélkül lemondhatja Eladó elérhetőségein keresztül mindaddig, amíg csomagját Eladó át nem adja kézbesítésre. Vásárló az átadásról minden esetben e-mailben értesül. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) számú kormányrendelet szabályai az irányadóak.

11. AZ ELADÓ ESETLEGES KÁRA
Amennyiben a visszaküldött áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését az Eladó követelheti a Vásárlótól.

12. A TERMÉKEK ELLENŐRZÉSE
A Vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. A Vásárló a termékek átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól az Eladót írásban haladéktalanul értesíteni. A mennyiségi megvizsgálást a Vásárló a termékek átvételekor köteles elvégezni. A termék átadását és átvételét követően előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik.

13. SZAVATOSSÁG
A megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159. § szabályai szerint Eladó szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Vásárló kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja Eladót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint Eladó: – elsősorban kicseréli – ha a cserére nincs mód, úgy Vásárló választása szerint árengedményt ad, vagy Vásárló a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. A szállítási költséget Eladó nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

14. PANASZÜGYINTÉZÉS
A Vásárló szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval. A panasz közlését Vásárló telefonon megteheti a +36 70 623 5965 telefonszámán keresztül. Vásárló a panasz írásbeli közlésére az info.asvanyparna@gmail.com e-mail címen jogosult.

15. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA
A Vásárló honlapon feladott valamennyi rendelés megerősítésekor a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

16. EGYÉB
Az Eladó szabadon, a hatályos jogszabályi keretek között módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon (www.asvanyparna.hu) Abban az esetben, ha a Vásárló bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó érvénytelennek nyilváníthatja a Vásárló rendelését. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Szegedi Járásbíróság ill. a Szegedi Törvényszék joghatóságát kötik ki.

17. TÁJÉKOZTATÁS
Hazánkban az ásványok lehetséges gyógyhatása hivatalosan nem elismert, csupán népi megfigyeléseken alapszik. Hatásuk orvosi vizsgálatokkal nem igazolt és használatuk nem helyettesíti az orvosi kezelést. Vásárlás előtt kérjük a tájékoztatás tudomásul vételét a jogi eljárások elkerülése érdekében. Az ásványpárna gyógyászati célra történő felhasználása csakis a vásárló saját felelősségére történhet!

Szeged, 2020. december 1.
Marsi Enikő